މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް
އައިޑީ:
ISLES/0647
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޤާއިމްކުރުން (ފޭސް 1) އިމާރާތްކުރުމުގެ 94.09 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައި. ވަކި ވަކި އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު: އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިން: 98.59 އިންސައްތް ޕަވަރހައުސް: 88.90 އިންސައްތަ ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް: 99.39 އިންސައްތަ ރެކްރިއޭޝަން ބިލްޑިންގ: 99.37 އިންސައްތަ މިސްކިތް: 99.03 އިންސައްތަ އޮފީސް: 98.10 އިންސައްތަ އެރައިވަލް ޖެޓީ: 79.73 އިންސައްތަ. ސީވޭޖް ނެޓްވާރކް: 100.00 އިންސައްތަ 2. މަނިޔަފުށި ރިސަޗް އެންޑް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ: އިމާރާތްކުރުމުގެ 80.61 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ވަކި ވަކި އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު: އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިން:76.57 އިންސައްތަ މިސްކިތް: 59.27 އިންސައްތަ ގްރީންހައުސް: 97.10 އިންސައްތަ ވެއަރހައުސް: 99.61 އިނަސައްތަ ބްރޫޑްސްޓޮކް ބިލްޑިންގ: 88.89 އިންސައްތަ ލެބޯޓްރީ: 95.79 އިންސައްތަ ސޯލްޓް ވޯޓަރ އިންޓޭކްވެލް: 60 އިންސައްތަ 3. ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް: އދ. އަތޮޅުގައި ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބެނެފިޝަރީންނަށް ކުދި ފާނަ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑޮނޭޝިއާއިން ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ 10000 ކުދި ފާނައިގެ ތެރެއިން 5000 ފާނަ ވަނީ 5 ފެބްރުވަރީގައި އެތެރެކުރެވިފައެވެ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
69,258,994.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
39,855,798.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ފެބުރުވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މަނިޔަފުށި 0.00
2 އދ. އޮމަދޫ 5,518,457.00
3 އދ. މަހިބަދޫ 5,518,457.00
4 އދ. ދަނގެތި 5,518,457.00
5 އދ. ދިގުރަށް 5,518,457.00
6 ގއ. މަޓު 33,000,000.00
220,883,469.00