ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
• ހދ އަތޮޅުގު މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި 3.5 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުމާއި ބެޓެރި އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖު ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި އެނަރޖީ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2015
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2015
: 30 ޖޫން 2020
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އީ.އައި.ބީ )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
76,780,764.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
141,168,945.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖަނަވަރީ 2016
: 1 ޖަނަވަރީ 2016
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު
2 ހއ. އުލިގަމު
3 ހއ. މޮޅަދޫ
4 ހއ. ހޯރަފުށި
5 ހއ. އިހަވަންދޫ
6 ހއ. ކެލާ
7 ހއ. ވަށަފަރު
8 ހއ. ފިއްލަދޫ
9 ހއ. މާރަންދޫ
10 ހއ. ތަކަންދޫ
11 ހއ. އުތީމު
12 ހއ. މުރައިދޫ
13 ހއ. ބާރަށް
14 ހދ. ހަނިމާދޫ
15 ހދ. ފިނޭ
16 ހދ. ނައިވާދޫ
17 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
18 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
19 ހދ. ނެއްލައިދޫ
20 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
21 ހދ. ކުރިނބި
22 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
23 ހދ. ކުމުންދޫ
24 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
25 ހދ. ވައިކަރަދޫ
26 ހދ. މަކުނުދޫ
27 ށ. ކަނޑިތީމު
28 ށ. ނޫމަރާ
29 ށ. ގޮއިދޫ
30 ށ. ފޭދޫ
31 ށ. ފީވައް
32 ށ. ބިލެތްފަހި
33 ށ. ފޯކައިދޫ
34 ށ. ނަރުދޫ
35 ށ. މަރޮށި
36 ށ. ޅައިމަގު
37 ށ. ކޮމަންޑޫ
38 ށ. މާއުނގޫދޫ
39 ށ. މިލަންދޫ
40 ނ. ހެނބަދޫ
41 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
42 ނ. މާޅެންދޫ
43 ނ. ކުޑަފަރި
44 ނ. ލަންދޫ
45 ނ. މާފަރު
46 ނ. ޅޮހި
47 ނ. މިލަދޫ
48 ނ. މަގޫދޫ
49 ނ. މަނަދޫ
50 ނ. ހޮޅުދޫ
51 ނ. ފޮއްދޫ
52 ނ. ވެލިދޫ
53 ރ. އަލިފުށި
54 ރ. ވާދޫ
55 ރ. ރަސްގެތީމު
56 ރ. އަނގޮޅިތީމު
57 ރ. މާކުރަތު
58 ރ. ރަސްމާދޫ
59 ރ. އިންނަމާދޫ
60 ރ. މަޑުއްވަރި
61 ރ. އިނގުރައިދޫ
62 ރ. ފައިނު
63 ރ. މީދޫ
64 ރ. ކިނޮޅަސް
65 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
66 ބ. ކުޑަރިކިލު
67 ބ. ކަމަދޫ
68 ބ. ކެންދޫ
69 ބ. ކިހާދޫ
70 ބ. ދޮންފަނު
71 ބ. ދަރަވަންދޫ
72 ބ. މާޅޮސް
73 ބ. އޭދަފުށި
74 ބ. ތުޅާދޫ
75 ބ. ހިތާދޫ
76 ބ. ފުޅަދޫ
77 ބ. ފެހެންދޫ
78 ބ. ގޮއިދޫ
79 ޅ. ކުރެންދޫ
80 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
81 ކ. ގާފަރު
82 ކ. ގުޅި
83 އއ. ތޮއްޑޫ
84 އއ. އުކުޅަސް
85 އއ. މަތިވެރި
86 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
87 އއ. ފެރިދޫ
88 އއ. މާޅޮސް
89 އއ. ހިމެންދޫ
90 އދ. ހަންޏާމީދޫ
91 އދ. ކުނބުރުދޫ
92 އދ. މަހިބަދޫ
93 އދ. މަންދޫ
94 އދ. ދަނގެތި
95 އދ. ދިގުރަށް
96 އދ. ފެންފުށި
97 ވ. ފުލިދޫ
98 ވ. ތިނަދޫ
99 ވ. ފެލިދޫ
100 ވ. ކެޔޮދޫ
101 މ. ރަތްމަންދޫ
102 މ. ވޭވަށް
103 މ. މުލައް
104 މ. މުލި
105 މ. ނާލާފުށި
106 މ. ކޮޅުފުށި
107 މ. ދިއްގަރު
108 މ. މަޑުއްވަރި
109 ފ. ފީއަލި
110 ފ. ބިލެތްދޫ
111 ފ. މަގޫދޫ
112 ފ. ދަރަނބޫދޫ
113 ދ. މީދޫ
114 ދ. ބަނޑިދޫ
115 ދ. ރިނބުދޫ
116 ދ. ހުޅުދެލި
117 ދ. މާއެނބޫދޫ
118 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
119 ތ. ބުރުނީ
120 ތ. ވިލުފުށި
121 ތ. މަޑިފުށި
122 ތ. ދިޔަމިގިލި
123 ތ. ގުރައިދޫ
124 ތ. ކަނޑޫދޫ
125 ތ. ވަންދޫ
126 ތ. ހިރިލަންދޫ
127 ތ. ގާދިއްފުށި
128 ތ. ތިމަރަފުށި
129 ތ. ވޭމަންޑޫ
130 ތ. ކިނބިދޫ
131 ތ. އޮމަދޫ
132 ގއ. ވިލިނގިލި
133 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
134 ކ. ކާށިދޫ
135 ކ. ދިއްފުށި
136 ކ. ތުލުސްދޫ
137 ކ. ހިންމަފުށި
138 ކ. މާފުށި
139 ކ. ގުރައިދޫ
784,822,596.00