ހއ.ހޯރަފުށީގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް
އައިޑީ:
ISLES/4747
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އައިސްޕްލާންޓްގެ އީއައިއޭ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 6 ފެބަރުއަރީ ގައި މިފްކޯ އިން އިއުލާންކޮށްފައި. 18 ފެބުރުވަރީ ގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,800,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ފެބުރުވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 4,000,000.00
4,000,000.00