ކ.ގުޅި ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0356
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
300,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
38,527,367.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުޅި 100,027,367.00
100,027,367.00