އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އޮލިމްޕަސް ހޯލް އޭސީ ސާރވިސް ކުރުމާ މަރާމާތުކުރުން މިމަސައްކަތަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ (/-49،502) ރުފިޔާއެވެ. އޮލިމްޕަސް ހުޅަގު ފަރާތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 3 ގަސް ކެނޑުމާއި ހުޅަގުފަރާތު ފާރުއަރިއަޅާފައިވާބައި ތަޅާލާ އަލުންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް: 3 ގަސް ކަނޑާ ނިމިފައި ، ގަހުގެފަލަަ މޫތައް ދުވެފައިވާގޮތުން މުޅިފާރު ނަގަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ފާރާއި ދޮރާށި ރޭނުމުގެ މަސައްަކަތް ވަކި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވެމުން ދަނީ އޮލިމްޕަހުގެ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވިތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮލިމްޕަހުގެ ޓެރަސްތަކާއި ކޮރިޑޯތަކުގެ ފެންފައްތަކާއި، ޝީޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަޅުން އަޅާ މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮލިމްޕަހުގެ ފާޙާނާ ބަރި މަރާމާތުކުރުމުގެ މިވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި އޮލިމްޕަސް ކެފޭއާއި ކެފޭ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ: މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މައި ޖަންކްޝަނާއި އޮއިލްފިލޓަރ ޖަންކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އޮލިމްޕަސް ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގެ މިވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ވަނީ ނިމިފައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕަހަށްވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހަދާ ރޭންޕާއި، ކޮރިޑޯގެ ތަޅުމާއި، އޮލިމްޕަހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރުގެ މަސައްކަތް: ބޮޑުދޮރު ގައި ގަރާޖް ގޭޓް ވަނީ ހަރު ކޮށްނިމިފައި އަދި ހޯލްތެރޭގައި ތަޅުން އަޅާ އެއްވަރު ކުރެވިފައި، ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އޮލިމްޕަސް ހޯލު އެތެރޭގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ތަޅުމުގެ ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ބެކްސްޓޭޖް ކޮރިޑޯގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 8 މާރިޗު 2021
: 8 މާރިޗު 2021
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޖުލައި 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00
2,000,000.00