އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ފަންނުވެރިކަމާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކަ
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫެުއު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00
2,000,000.00