1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
:
އައިޑީ:
ISLES/0263
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިވަގުތު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލޭގެ 704 ގެ ތެރެއިން 2 ޔުނިޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގެ ގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގއ. ވިލިންގިލި (52) މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރުން ކުރިއަށްދަނީއެވެ. ގދ. ތިނަދޫ ގެ ހުރިހާ 20 ޔުނިޓްގެ މަރާމާތުފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ 48 ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ 43 ޔުނިޓް ގެ ފައިސާއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ 264 ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ 34 ޔުނިޓް ގެ ފައިސާއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުވައްމުލަކުގެ 200 ގެ ތެރެއިން 1 ޔުނިޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގެ ގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ބ. ތުޅާދޫގެ 50 ޔުނިޓްގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގދ. ހޯންޑެއްދޫ (40 ޔުނިޓް)، ގދ. މަޑަވެލީގެ (22 ޔުނިޓް)، އަދި ގދ. ގައްދޫ (50 ޔުނިޓް) ގެ ހުރިހާ ޔުނިޓްތަކެއްގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
:
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2011
:
:
: 21 ފެބުރުވަރީ 2019
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( ކޮމާޝަލް ލޯންސް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,589,818.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2015
:
: 21 ފެބުރުވަރީ 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
2 ގއ. ވިލިނގިލި
3 ގދ. މަޑަވެލި
4 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
5 ގދ. ގައްދޫ
6 ގދ. ތިނަދޫ
7 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
8 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
9 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
10 ބ. ތުޅާދޫ
79,726,932.00