ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1455
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ އާއި ސޯސަލް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު.. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި ޢީއައި.އޭ އަދި އެސްއައި އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި 17 ޑިސެންބަރުގައި ބިޑް ސަބްމިޝަން އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ އޭ.އައި.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކާއެކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓާރމް އޮފް ރެފަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް 8 ފެބްރުވަރީ ގައި އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އީއައިއޭ ހެދުމާބެހޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން 23 ފެބްރުވަރީ ގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް ، ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން އެވެ. އީޕީއޭއިން ޓީ.އޯ.އާރު އެޕްރޫވްކޮށް ނޭކުރަންދޫ ޖަލު ސަރަހައްދުގެ އީއައި ހެދުމުގެ ހުއްދަ 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި -އީޕީއޭއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އީއައިއޭ ހެދުމަާބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އަދި ވޯޓަރ ސްލިއުޝަންއެކު 11:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު -އީ.އައި.އޭ ހަދަމުން ދިޔައިރު ދިމާވި ކަމާގުޅިގެން 22 މާރިޗް 2021 މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މިބައްދަލުވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އީ.ޕީ.އޭ ، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ، ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް އަދި ހދ.ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ހަދާސަރަހައްދަށް ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގަސްތައް ނާރާގޮތަށް އީ.ޕީއޭ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނެވެ. އީ.ޕީ.އޭ އިން އެންމެފަހުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި އަދި އޭއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުނު ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނުން އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ނިންމައި އީޕީއޭ ގެ އެޕްރޫވަލް 16 މެއި 2021 ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަރަހައްދަށް ފަހުން އިތުރުކުރެވުނު ބައިގައި ހުރި ރުއްގަހަށް 16 މާރިޗް 2021 ގައިވަނީ ބަދަލުދެވިފައެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓަރިއަލް ޖަލާއި އިންވެގެ އޮންނަ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގުގެ އިންޖަހައި ފާހަގަކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޖޫން 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި.. ޝަޢުގުވެވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 6 ޖުލައިގައި 7 ޖުލައިގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން، 14 ޖުލައިގައި ބިޑް ސަބްމިޓްކުރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބްމިޓްނުކުރައްވާތީ އަލުން އައުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި ޖަލާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގު އިންފާހަގަކޮށް މަގުސާފުކުރުމާއި އުތުރުފަރާތު އިންފާރު ރާނާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 5 އޯގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވިފައި ބިޑްސަބްމިޓްކުރުން 19 އޮގަސްޓް 2021 އާއި 22 އޮގަސްޓް 2021 ގައި މަގުސާފުކުރުމާއި އިންވަކުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް 3 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަލުއްވާފައިވެއެވެ. ބިޑް ޕްރޮސެސިންގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި ޖަލުގެ އިންފާރު ހަދާދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުންނާއި ޖަލު ހެދުމުގެ ބައެއް ބަދަލުތަކެއް އައިފައިވާތީ އިޢުލާން ކެންސަލްކޮށްލައި އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ރޭވިފައި - ހދ. ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ހެދުމަށް 24 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު އަދި ނަންނޯޓް ކުރައްވާފައިވާ 2 ފަރާތަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓް މެއިލް ކުރެވިފައިއެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން ޕާޓީއެއް ވަނީ ހޮވާފައި އަދި އެގްރީމަންޓްގެ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ޓެންޑަށް ކުރުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރ ރިކުއެސްޓް ފޯމު އާއި އިތުރު ޑޮކިއުމަންޓްސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ ފޮނުވާފައި 6 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި 2 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައި، ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަން ހެދުމުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތައް އެގްރީމަންޓް ގައި 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 3 ފަރާތަކުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ މަގަށް އަރާ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
17,400,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
47,496,089.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖުލައި 2021
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 69,096,089.00
69,096,089.00