ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1410
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓަރފް ސަޕްލައި ކުރުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނެވިފައި. ބައެއް މެޓީރިއަލްސް ރަށަރް ގެންދެވިފައި. ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފްއެޅުމަށް
: 15 ނޮވެންބަރު 2020
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,345,500.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
134,550.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުޅި 1,480,050.00
1,480,050.00