ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1409
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކާނުތަށް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
:
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 5 ނޮވެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
40,713.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުޅި 40,713.00
40,713.00