ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1311
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫެުއު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
320,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,840,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުތީމު 13,600,000.00
13,600,000.00