ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް
އައިޑީ:
ISLES/1255
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫޢު މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން. ހުޅުމީދޫގެ އިތުރުން ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީއެއް ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ހިތަދޫ މަސްޕްލާންޓް – 28 މެއި 2020 ގައި އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމަންޓްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 280 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ހިންގަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ. މަރަދޫ މަސްޕްލާންޓް – 22 ޖުލައި 2020 ގައި ޓްރައިޑެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމަންޓްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 9 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށެވެ. 10 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވިފައި ހުޅުދޫ މަސްޕްލާންޓް - 22 ޖުލައި 2020 ގައި މެކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރިމަންޓްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 11 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ހިންގަން ފެށުމަށެވެ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
975,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,200,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ފެބުރުވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 12,800,000.00
12,800,000.00