އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1162
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެކު ސޮއި ކުރެވިފައި. 5 އެޕްރީލް 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
56,970,122.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
14,400,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
16,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. މާޅޮސް 42,200,000.00
42,200,000.00