ށ.މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1117
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކުރެވިފައި.
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,158,395.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,722,630.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ޖަނަވަރީ 2021
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. މަރޮށި 20,706,025.00
20,706,025.00