ށ.މަރޮށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1074
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 15 މޭ 2018
: 31 މާރިޗު 2021
:
: 1 އޭޕްރިލް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ޖަނަވަރީ 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 އޭޕްރިލް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. މަރޮށި 480,000.00
480,000.00